Description

1. Hạng mục: Tường kè nội khu âu thuyền, chợ cá, bảo vệ bờ sông

2. Hạng mục: Đê hướng dòng chảy

Project Description

Category: